Η δομή της ελληνικής νοηματικής γλώσσας

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΕΝΓ που αναπτύσσεται καθημερινά είναι, εκτός από τους μορφασμούς, το βασικό στοιχείο όλων των νοηματικών γλωσσών, οι ταξινομητές, δηλαδή νοήματα που αντιπροσωπεύουν μία ευρεία κατηγορία πραγμάτων με κοινά χαρακτηριστικά.(π.χ. με τη χειρομορφή της κλειστής παλάμης εκφράζονται ταξινομητές επίπεδων επιφανειών). Επίσης, η ΕΝΓ χρησιμοποιεί το δακτυλικό αλφάβητο, αναπαράσταση του ελληνικού αλφαβήτου στον αέρα, για την έκφραση διαφόρων εννοιών οι οποίες δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο νόημα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού