Μουσική II

Γιατί να το δω;
• Για να ανακαλώ από τη μνήμη μου και να αξιοποιώ τις γλωσσικές συμβάσεις καθενός από τους διδασκόμενους κειμενικούς τύπους.
• Για να έχω διευρύνει το λεξιλόγιό μου.
• Να συνδέω τις γλωσσικές και τις νοηματικές επιλογές ενός/μιας ομιλητή/τριας, συγγραφέα/έως με τη μορφή της πραγματικότητας που δημιουργείται (δράσεις / αισθήσεις / σχέσεις, μετέχοντες, περικείμενο).
• Να συσχετίζω τις γλωσσικές επιλογές των ομιλητών/τριών, συγγραφέων με τη δημιουργία συγκεκριμένων κοινωνικών / ιεραρχικών σχέσεων μεταξύ πομπού και δεκτών σε δεδομένο περικείμενο.
• Να αναγνωρίζω τη λειτουργία των στοιχείων προσωδίας / επιτονισμού, των παύσεων και των παραγλωσσικών στοιχείων ως σημειωτικών τρόπων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Μαθιουδάκης Νίκος
Σύλληψη
Ιωαννίδου Ζωή
Δημιουργία
Ιωαννίδου Ζωή
Συγγραφή Σεναρίου
Ιωαννίδου Ζωή
Επιμέλεια Περιεχομένου
Μαθιουδάκης Νίκος
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Μαθιουδάκης Νίκος
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού
Μαθιουδάκης Νίκος